دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های College 2

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-صفحه 1 تا 10

41,642 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-صفحه11 تا 20

41,642 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-صفحه 21 تا 30

41,642 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-صفحه 31 تا 39

41,642 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم-صفحه 40 تا 48

41,642 تومان

خالی