دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های لغات آیلتس صوت استاد و عکس کتاب

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-درس 1 تا 5

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 6 تا 10

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 11 تا 15

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 16 تا 20

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم-درس 21 تا 25

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم-درس 26 تا 30

37,856 تومان

خالی