دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های پیش دانشگاهی

اشتراک 356 روزه

خرید کردن

بخش اول- درس 1 و 2

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 3 و 4

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 5 و 6

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 7 و 8

14,560 تومان

خالی