دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های واژه شناسی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 364 روزه

خرید کردن

بخش سوم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هفتم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هشتم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش نهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش یازدهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوازدهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سیزدهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهاردهم

21,840 تومان

خالی