دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های واژه شناسی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 364 روزه

خرید کردن

بخش سوم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هفتم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هشتم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش نهم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دهم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش یازدهم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوازدهم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سیزدهم

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهاردهم

28,392 تومان

خالی