دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 601 واژه

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-درس 1 تا 5

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 6 تا 10

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 11 تا 16

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 16 تا 20

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم-درس 21 تا 25

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم-درس 26 تا 30

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هفتم-درس 31 تا 35

43,680 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هشتم-درس 36 تا 40

43,680 تومان

خالی