دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های آشنایی با روش آموزش لغت

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با روش T-Coding

رایگان

خالی