دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های آشنایی با آموزش گرامر

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آموزش گرامر

رایگان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

10 سوال آخر گرامر EPT

رایگان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

10 سوال گرامر آزمون شهریور

رایگان

خالی