دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های لغات پر تکرار EPT

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش 1-لغات پرتکرار EPT

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش 2-لغات پرتکرارEPT

28,392 تومان

خالی