دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های گرامر EPT

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با آموزش گرامر

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

1-بخش قید

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

2-حروف ربط

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

3-صفت ها

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

4-شمارنده ها

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

5-ضمایر

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

6-اسم مصدر

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

7-اسم

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

8-فعل

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

9- حرف تعریف و حرف اضافه

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

10-مباحث جدید مهم

47,320 تومان

خالی