دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های گرامر EPT

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با آموزش گرامر

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

1-بخش قید

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

2-حروف ربط

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

3-صفت ها

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

4-شمارنده ها

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

5-ضمایر

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

6-اسم مصدر

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

7-اسم

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

8-فعل

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

9- حرف تعریف و حرف اضافه

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

10-مباحث جدید مهم

36,400 تومان

خالی