دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های آزمون های دوره ای EPT(گرامر)

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با بخش گرامر آزمونهای EPT

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر-خرداد1400-تصویری

58,240 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر-اسفند 99- تصویری

58,240 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر-بهمن 99- تصویری

58,240 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

29 دوره آزمونEPT - بخش دوم گرامر (10 سوال آخر)

151,424 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

150 تست مهم

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

200 تست مهم

56,784 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر آزمون خرداد 99

56,784 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر آزمون بهمن 98

56,784 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر آزمون دی 98

52,998 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر آزمون آذر 98

52,998 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر آزمون آبان 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش گرامر آزمون مهر 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون شهریور 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون تیر 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون خرداد 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون اردیبهشت 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون فروردین 98

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون اسفند 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون بهمن 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون دی 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون آذر 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون آبان 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون مهر 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون شهریور 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

گرامر آزمون مرداد 96

37,856 تومان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

10 سوال آخر بخش گرامر

رایگان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

10 تست آخر گرامر آزمون شهریور

رایگان

خالی