دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های آزمون های دوره ای EPT(لغت)

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با بخش لغت آزمونهای EPT

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون خرداد 1400

28,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون خرداد 99

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون بهمن 98

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون دی 98

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون آذر 98

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون آبان 98

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون مهر 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون شهریور 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون تیر98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون خرداد 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون اردیبهشت 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون فروردین 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون اسفند 97

11,648 تومان

خالی