دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های آزمون های دوره ای EPT(لغت)

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با بخش لغت آزمونهای EPT

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون خرداد 1400

36,400 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون خرداد 99

18,928 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون بهمن 98

18,928 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون دی 98

18,928 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون آذر 98

18,928 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون آبان 98

18,928 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون مهر 98

15,142 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون شهریور 98

15,142 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون تیر98

15,142 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون خرداد 98

15,142 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون اردیبهشت 98

15,142 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون فروردین 98

15,142 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش لغت آزمون اسفند 97

15,142 تومان

خالی