دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های کلوز تست EPT

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

توضیح تست زنی کلوز تست

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون خرداد 99

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون بهمن 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون دی 98

11,648 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون آذر 98

7,280 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون آبان 98

7,280 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون مهر 98

7,280 تومان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

کلوز تست آزمون شهریور 98

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون تیر 98

7,280 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون خرداد 98

7,280 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون اردیبهشت 98

7,280 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون فروردین 98

7,280 تومان

خالی