دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های کلوز تست EPT

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

توضیح تست زنی کلوز تست

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون خرداد 99

15,142 تومان

9,085 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون بهمن 98

15,142 تومان

9,085 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون دی 98

15,142 تومان

9,085 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون آذر 98

9,464 تومان

5,678 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون آبان 98

9,464 تومان

5,678 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون مهر 98

9,464 تومان

5,678 تومان

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

کلوز تست آزمون شهریور 98

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون تیر 98

9,464 تومان

5,678 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون خرداد 98

9,464 تومان

5,678 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون اردیبهشت 98

9,464 تومان

5,678 تومان

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کلوز تست آزمون فروردین 98

9,464 تومان

5,678 تومان