دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های فن ترجمه شاخه ای (1)

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه اول - فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه دوم - فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه سوم- فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه چهارم- فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه پنجم - فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه ششم- فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه هفتم- فن 1

54,891 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

جلسه هشتم- فن 1

54,891 تومان

خالی