دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های کف بینی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با کف بینی

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول

18,200 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم

18,200 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم

18,200 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم

18,200 تومان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

بخش پنجم

رایگان

خالی