دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های سطح مقدماتی Listening

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با Listening

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول (درس 1 تا 4)

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم (درس 5 تا 8)

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم (درس 9 تا 12)

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم (درس 13 تا 16)

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم (درس 17 تا 20)

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم (درس 21 تا 24)

21,840 تومان

خالی