دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های سطح پیشرفته Listening

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول (درس 1 تا 4)

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم (درس 5 تا 8)

28,392 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم (درس 9 تا 12)

28,392 تومان

خالی