دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های کتاب T-Coding ارشد

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با کتاب T-Coding ارشد

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کتاب T-Coding ارشد

72,800 تومان

43,680 تومان