دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 504 واژه-صوت استاد و عکس کتاب

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با روش T-Coding

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-درس 1 تا 10

26,499 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 11 تا 20

34,070 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 21 تا 30

34,070 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 31 تا 42

34,070 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

125 واژه انتهای 504

34,070 تومان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

تست درس 1 تا 10

رایگان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

تست درس 11 تا 20

رایگان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

تست درس 21 تا 30

رایگان

خالی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

تست درس 31 تا 42

رایگان

خالی