دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 1100 واژه- صوت استاد و عکس کتاب

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-درس 1 تا 30

30,285 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 31 تا 60

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 61 تا 90

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 91 تا 120

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم-درس 121 تا 150

37,856 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم-درس 151 تا 184

37,856 تومان

خالی