دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 1100 واژه- تصویری تدریس استاد

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 1 تا 184

350,000 تومان

خالی