دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های سال دوازدهم تحصیلی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با متد T-Coding

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس اول

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس دوم - Part 1

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس دوم- Part 2

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس سوم- Part 1

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس سوم- Part 2

21,840 تومان

خالی