دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های سال یازدهم تحصیلی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 1 -کتاب یازدهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس دوم -کتاب یازدهم

21,840 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 3 -کتاب یازدهم

21,840 تومان

خالی