دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های سال دهم تحصیلی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-کتاب دهم

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم - کتاب دهم

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم - کتاب دهم

14,560 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم - کتاب دهم

14,560 تومان

خالی