دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های تافل-صوت استاد و عکس کتاب

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-درس 1 تا 8

26,208 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 9 تا 16

26,208 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 17 تا 24

26,208 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 25 تا 30

26,208 تومان

خالی