دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های High School

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-صفحه 1 تا 11

29,120 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-صفحه 12 تا 22

29,120 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-صفحه 23 تا 33

29,120 تومان

خالی

اشتراک 364 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-صفحه 34 تا 44

29,120 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم-صفحه 45 تا 55

29,120 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش ششم-صفحه 56 تا 66

29,120 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش هفتم-صفحه 67 تا 79

29,120 تومان

خالی