دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های College 1

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-صفحه 1 تا 10

26,208 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-صفحه 11 تا 20

32,032 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-صفحه 21 تا 30

32,032 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-صفحه 31 تا 40

32,032 تومان

خالی