دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های GRE

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش اول-درس 1 تا 14

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش دوم-درس 15 تا 27

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش سوم-درس 28 تا 41

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش چهارم-درس 42 تا 54

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

بخش پنجم-درس 55 تا 68

47,320 تومان

خالی

اشتراک 364 روزه

خرید کردن

بخش ششم-درس 69 تا 80

47,320 تومان

خالی