دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های درک مطلب

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

1-استراتژی برای جزییات متن

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

2-استراتژی برای تست لغات درون متن

47,320 تومان

خالی

اشتراک 364 روزه

خرید کردن

3-استراتژی تست های مرجع ضمیر

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

4- استراتژی تست های Main Idea

47,320 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

5-استزاتژی تست های استنباط

47,320 تومان

خالی