دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 504 تصویری - انگلیسی به انگلیسی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با تدریس تصویری

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 1 تا 42

380,000 تومان

خالی