دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های مکالمه انگلیسی

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

روز اول - فعل های ضروری(1)

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 2- فعل های ضروری(2)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 3- فعل های ضروری(3)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 4- فعل های ضروری(4)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 5 - فعل های ضروری(5)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 6- فعل های ضروری(6)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 7- فعل های ضروری(7)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 8 - فعل های ضروری(8)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 9 - فعل های ضروری(9)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 10 - فعل های ضروری(10)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 11- فعل های ضروری(11)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 12- فعل های ضروری(12)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 13- فعل های ضروری(13)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 14- فعل های ضروری(14)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 15 - فعل های ضروری(15)

30,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 16- روش های منفی کردن (1)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 17- روش های منفی کردن (2)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 18- ضمایر اشاره(1)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 19- ضمایر اشاره(2)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 20- کاربرد فعل To be

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 21 - نحوه منفی کردن To be

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 22 - کاربرد There is/are

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 23 - افعال کمکی ناقص (Modals)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 24 - کلمات پرسشی (...,What, Where)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 25- کلمات پرسشی با Modals

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 26- زمان حال ساده

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 27 - منفی حال ساده

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 28- پرکاربرد ترین افعال مکالمه ای

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 29- ضمایر اشاره در گذشته

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 30- گذشته فعل To be

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 31- کاربرد There was/were

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 32 - زمان حال استمراری

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 33- گذشته ساده

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 34- گذشته استمراری

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 35- حال کامل

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 36- ماضی بعید

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 37 - آینده ساده و قصدی

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 38- جمله واره صفتی-ضمایر موصولی (Clauses)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 39 - جمله واره اسمی (Clauses)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 40 - جمله واره قیدی - حروف ربط (Clauses)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 41 - 20 حرف اضافه ضروری

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 42- مجهول زمانها(1)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 43 - مجهول زمانها(2)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 44 - مجهول زمانها(3)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 45- مجهول زمانها(4)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 46- آینده استمراری، کامل و مجهول آنها

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 47 - قیدهای تکرار (کامل)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 48 - فعلهایی ing خواه (Gerund)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 49 - فعل های مصدر خواه (infinitive)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 50- صفات برابری/تفضیلی/عالی/استثناها

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 51- شمارنده ها (1) (...,some, any)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 52- شمارنده ها (2) (...,a lot of, a great deal of)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز53- توافق ها (too, so, either, neither)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 54- Used to, to be used to

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 55- Wish و انواع آن (5 نوع)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 56- Tag Questions و استثناها

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 57-نقل قول ها (Reported Speech)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 58- (Modals در گذشته) Must have p.p

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 59 -کاربرد so, such, too, enough

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 60- کاربردسببی (Causative)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 61- وارونگی (Inversion)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 62- شرطی ها (Conditional Sentences)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 63- وجه التزامی و Like, alike, unlike

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 64- جمله واره خلاصه شده (Reduced Clause)/کاربرد do, does, did در جمله مثبت

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 65- whoever, wherever /Redundancy/other, no other

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 66-مکالمه- آموزش (Education)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 67-مکالمه- خانواده (Family)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 68-مکالمه- فرهنگ (Culture)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 69-مکالمه- مهاجرت (Immigration)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 70-مکالمه- سرگرمی ها (Hobbies)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 71-مکالمه- شغلها (Jobs)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 72-مکالمه- فیلم ها (Movies)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 73-مکالمه- موفقیت (Success)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 74-مکالمه- حمل و نقل (Transportation)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 75-مکالمه- بیماری ها (Diseases)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 76-مکالمه- رسانه های اجتماعی (Social Media)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز77-مکالمه- حیوانات (Animals)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 78-مکالمه- ویژگی های شخصیتی (Personalities)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 79-مکالمه- فعالیت های روزانه (Daily Activities)

50,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

روز 80-مکالمه- ورزش (Sports)

50,000 تومان

خالی