دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های فایل های تکمیلی - اجزای ماشین Cars

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

اجزای ماشین (کامل) -Cars- بخش 0

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

اجزای ماشین (کامل) -Cars- بخش اول

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

اجزای ماشین (کامل) -Cars- بخش دوم

25,000 تومان

خالی