دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های فایل های تکمیلی - حیوانات Animals

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

حیوانات (کامل) -Animals- بخش اول

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

حیوانات (کامل) -Animals- بخش دوم

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

حیوانات (کامل) -Animals- بخش سوم

20,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

حیوانات (کامل) -پرندگان Birds

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

حیوانات (کامل) -ماهی ها و حشرات Fish & Insects

25,000 تومان

خالی